GV và HS Trường TH & THCS Triệu Độ đọc sách dưới gốc "Thư viện xanh"