A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CV VỀ HỘI THẢO, TẬP HUẤN SÁCH TIẾNG ANH TIỂU HỌC

UBND HUYỆN TRIỆU PHONG

       PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                             Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

Số: 44/PGDĐT-PT

V/v tham gia Hội thảo, tập huấn sách tiếng Anh Tiểu học

 

Triệu Phong, ngày 14 tháng 3 năm 2018

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH, TH&THCS và PTCS trên toàn huyện

 

Thực hiện công văn số 317/SGDĐT-GDTrH ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Hội thảo, tập huấn về sách giáo khoa tiếng Anh Tiểu học.

Phòng Giáo dục và Đào tạo Triệu Phong cử các cán bộ, giáo viên tham gia Hội thảo, tập huấn cụ thể như sau:

1. Thành phần

- Đại diện lãnh đạo Phòng GD&ĐT

- Ô. Lê Quốc Tự, CV phụ trách Tiếng Anh - Phòng GD&ĐT

- Tất cả giáo viên dạy tiếng Anh cấp Tiểu học của các trường(Kể cả Gv hợp đồng)

2. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: ngày 16/3/2018

- Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh, số 68 Lê Duẩn, TP.Đông Hà

3. Kinh phí

- Kinh phí đi lại của giáo viên tham gia Hội thảo, tập huấn do các trường chi trả.

Nhận được công văn này, Phòng yêu cầu lãnh đạo các trường thông báo cho giáo viên tham gia nghiêm túc, đúng thời gian, đủ thành phần để công tác tập huấn đạt kết quả cao./.

 

Nơi nhận:                                                                                                  KT.TRƯỞNG PHÒNG
- Như kính gửi(Để thực hiện)                                                                                   PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT(Để biết)

- Lưu VT, PT.

                                                                                                                 (Đã kí)

                                                                                                 Lê Hữu Phước

 

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết